دلایل شکست در جوجه کشی

  • جمعه ٨ اسفند ۱۳۹۹ - ۵٤ : ٢۳

دلایل شکست در جوجه کشی ...

دلایل شکست در جوجه کشی تخممرغها در نوربینی شفاف میباشند درون تخممرغهای شکسته نقطه سفیدرنگ بدون خون و غیر بارور مشاهده میگردد. علت:خروس غیر بالغ،خروس با اسپرم غیر طبیعی ،کم بودن تعداد خروسها ،شرایط بد آب و هوائی ،گله پیر ،بیماری گله مرغ مادر مربوطه ،کمبودهای تغذیه،مشکلات حرکتی خروسهای نژاد سنگین ،استفاده از داروها و مواد شیمیایی خاص ،انگلها،بستر ناکافی،نورناکافی ،کاهش دفعات جفتگیری که عموماً در بسیاری از حالات ذکر شده مشاهده میگردد. تخممرغها در نوربینی شفاف درون تخممرغهای شکسته شده دیسک رشد یافته وبلاستودرم جنین بدون خون و بارور مشاهده میگردد. علت:انبارکردن طولانی تخم مرغها،شرایط نامناسب حرارت و رطوبت مکان نگهداری دود دادن نامناسب ،شوکهای حرارتی و آسیب دیدن تخممرغها در رابطه با این شوکها در حمل ونقل ،مهار تنفس تخممرغها ،دمای بالا در اوایل انکوباسیون ،گلههای خیلی جوان – خیلی پیر ،بیماریهای گله مرغ مادر ،داروها ،جمعاوری نامرتب تخممرغ ،تخممرغ در نوربینی شفاف درون تخممرغهای شکسته شده حلقه خونی یا جنین کوچک که قبل از سه روزگی مردهاند نشان میدهد. علت:انبار کردن تخممرغ به مدت طولانی تحت شرایط دمای نامناسب،دود دادن نامناسب یا انجام آن در بین ساعت ۹۶-۱۲انکوباسیون ،دمای بالا در مراحل اولیه انکوباسیون،دمای پایین در مراحل اولیه انکوباسیون ،صدمه دیدن تخممرغها در حمل و نقل ،بیماریهای گله مادر،گله پیر،اتفاقات در رشد و نمو جنینی،کمبودهای شدید تغذیهای مثل بیوتین – ویتامین آ - ویتامین ای،داروها،آلودگی،رشد و نمو ناکافی مشاهده جنین مرده در روز ۶-۳ روزگی در انکوباسیون – علت:موارد ذکر شده در شماره سه،کمبود تهویهافزایش گاز سه او دو،چرخش نامناسب بیشتر از یک یا کمتر از شش ساعت،مشاهده جنین مرده در ۱۷-۷ روزگی در انکوباسیون جنینها دارای منقار – ناخن پر میباشند. علت:دما – رطوبت – تهویه و چرخش نامناسب،آلودگی،کمبودهای تغذیههای مثل بیوتین – ریبوفلاوین – پیردوکیسن وغیره،ژنهای کشنده مشاهده جنین مرده در ۱۸ روزگی در انکوباسیون علت:دما – رطوبت – چرخش و تهویه نامناسب در ستروهچر،آلودگی به ویژه ناشی از کپکها و قارچها،دود دادن خیلی شدید یا خیلی طولانی،خنک شدن بیش از اندازه تخممرغها در حمل و نقل و یا طولانی شدن زمان حملو نقل،شکستن پوستهها قبل از ست کردن – زمان انکوباسیون – زمان ترانسفر،کمبودهای تغذیهای، موقعیت قرارگیری نامناسب جنیناتفاقات رشد و نمو جنین - نارسائی در تبدیل تنفس از کیسه زرده به تنفسریوی و گردش خون جنینی توارث – ژنهای کشنده و ناهنجاریهای کروموزومی دوقلوئی- دوزرده هچر به مدت زیادی بازمانده باشد کیفیت پایین پوستهها بیماریهای گلهها عیبیابی – مشکلات اختصاصی الف( نشانه - تخم مرغهای نوک نزده – شامل جنین کامل – کیسه زرده بزرگ علت:چرخش ناکافی،رطوبت خیلی بالا در ستر،دمای خیلی پایین در ستر،دمای خیلی بالا در هچر،سرد شدن تخم مرغها در زمانترانسفر،تهویه ناکافی،بیماریهای گله مادر،انبار کردن طولانیتخممرغها،کمبودهای تغذیهای ب( تخممرغها نوک زده جنین کامل داخل پوسته مرده است علت:رطوبت و دمای پایین و مدت طولاین درهچر،رطوبت پایین در زمان هچ،دمای بالا در زمان هچ،تهویه ضعیف،چرخش ناکافی در ۱۲ روز اول،صدمه دیدن در حین انتقال،نگهداری طولانی ج( تخممرغها به صورت ناقص نوک زده جنین مرده یا زنده علت:موارد فوق در بند ب،،دود دادن بیش از حد در زمان هچ،چیدن تخمها به صورت وارونه د( هچ زودتر از موعد – جوجههای لاغر و پر سرو صدا علت:تخممرغهای کوچک،تفاوت بین نژادها،دمای بالای ستر،رطوبت پایین ستر و( خروج دیر هنگام جوجه علت:تخممرغهای بزرگ،گلههای مادر پیر،نگهداری طولانی مدت تخممرغها،دمای پایین ستر رطوبت بسیار بالای ستر،جنین ضعیف ه( هچ کند و طولانی علت:چیدن همزمان تخممرغهای کهنه و نو موجود درانبار،چیدن تخممرغهای گلههای جوان و پیر به صورت مخلوط،مخلوط کردن تخممرغهای ریز ودرشت،حمل و نقل نادرست تخممرغها،وجود نقاط سرد و گرم درماشینها،دمای خیلی بالا و خیلی پایین ستر وهچر سیستم تهویه ناکافی سالن ی( جوجههای چسبیده و آغشته بهسفیده علت:دمای پایین ستر،رطوبت بالای ستر،چرخش نادرست،تخممرغ کهنه،تخممرغ بسیار بزرگ و( قطعات پوسته چسبیده به پرها علت:رطوبت بسیار پایین در انبار تخم مرغ – ستر وهچر،چرخش نادرست،تخممرغهای ترک دار و با کیفیت پایین پوسته ر( هچ نابالغ – ناف باز وخونی علت:بالا بودن زیاد دما در ستر وهچر ز( جوجههای کوچک علت:تخممرغهای کوچک،رطوبت پایین در انبار نگهداری تخممرغها،ارتفاع بالاتر از ۱۵۰۰ متر ک( ناف بسته نشده – پرهای ریز وخشک علت:نوسانات شدید دما در ستر،دمای پایین در هچر،رطوبت بسیار بالا در هچر یا عدم پایین آمدن رطوبت در پایان دوره هچ،تغذیه ناکافی گله مادری گ( ناف بسته نشده – مرطوب و بد بو – جوجه شل- بزرگ با بدن نرم علت:التهاب ناف – آلودگی ناف توسط سینی های کثیف – ماشینها یا هچرهای غیر بهداشتی و گازدادن ناکافی تخممرغ،دمای پایین ستر،رطوبت بالای ستر و هچر،تهویه ناکافی، پنجههای کج – پاهای فاصلهدار علت:دمای بالا و پایین ستر،تغذیه ناکافی،سینیهای با کف صیقلی درهچری، بدن لاغر و اندام کوتاه علت:کمبودهای تغذیهای به خصوصریبوفلاوین،مایکوتوکسینها،دمای بالا ستر در طول روزهای یکم تادوازدهم چشمهای بسته – چسبیدگی پلک به چشمها علت:دمای بالاتر هچر،رطوبت پایین در هچر،جمعاوری ناکافی پرزها درهچری،ماندن جوجهها به مدت طولانی درهچر،جابجایی شدید هوا در هچر انفجاریها علت:تخممرغهای کثیف – تله تخمگذاری کثیف،تخم مرغهای بستر،گرد و غبار از اشیانه مادر – کولر – حمل ونقل،تجمع آب روی تخم مرغها– تعریق،پاشیدن – نم زدن یا اسپری کردن آب روی تخم مرغها،آلودگی ناشی از تخممرغهای انفجاری قبلی،آلودگی ناشی از حمل و نقل توسط دستهای کثیف ووسایل آلوده،سینیهای آلوده ستر جنین کوتوله – رشد ناکافی درجوجهها علت:آلودگی تخممرغ،آلودگی هچری به خصوص در حین هچ،کمبودهای تغذیههای،بیماریهای گله مادر جوجههای فاقد چشم علت:دمای بالای ستر در روزهای یکم تاششم،اکسیژن پایین ستر در روزهای یکم تاشش مغز بیرون زده علت:دمای بالای ستر در روزهای یکم تاسوم،اکسیژن پایین ستر در روزهای یکم تاسوم، زانوی قرمز در جوجههای هچ شده یا جوجههای نوک زده علت:فشار طولانی روی پوسته در حین نوک زدن یا هچ شدن،وجود پوستههای ضخیم،رطوبت بالای ستر، دمای پایین ستر،کمبودهای ویتامین نوک کوتاه – عدم وجود نوک – ناهنجاریهای صورت علت:دمای بالای ستر در روزهای یکم تا پنجم،توارث،کمبودهای تغذیهای به خصوص نیاسین بیرون زدگی احشاء علت:دمای بسیار بالا در ستر،توارث، خونریزی علت:پوست قرمز – دمای بالای ستر و هچر،خونریزی در کیسه جنینی – حمل و نقل شدید و خشن،کمبودهای تغذیهای سرهای باد کرده و پشت گردن ورم کرده علت:کمبودهای ویتامین – ویتامین ای - ویتامی بی


تنظیمات دستگاه جوجه کشی منشور پارس

پرورش مرغ بومی

دوره جامع پرورش شترمرغ

دوره جامع پرورش بلدرچین

پکیج آموزشی اصول جوجه کشی