بيماريهای بلدرچين

  • یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۹٨ - ٤٢ : ۱۳

بيماری ويژه بلدرچين می‌باشد، التهاب و زخم در روده ايجاد می‌شود، بلدرچين به اين بيماری بسيار حساس می‌باشد ميزان ابتلاء در جوجه بلدرچين 100- 15% می‌باشد. در گله‌های مادر کمتر ديده می‌شود. عامل بيماری يک نوع باکتری بی‌هوازی می‌باشد. سرايت بيماری از طريق مدفوع صورت می‌گيرد. مبتلايان روز بروز ضعيف و لاغر می‌شوند اسهال از علايم بارز و عمومی می‌باشد، مدفوع آبکی و برنگ سفيد و پرهای ژوليده، بيحالی و خواب آلودگی از ديگر علايم بيماری محسوب می‌گردد.

بيماريهای بلدرچين :

 زخم روده : بيماری ويژه بلدرچين می‌باشد، التهاب و زخم در روده ايجاد می‌شود، بلدرچين به اين بيماری بسيار حساس می‌باشد ميزان ابتلاء در جوجه بلدرچين 100- 15% می‌باشد. در گله‌های مادر کمتر ديده می‌شود. عامل بيماری يک نوع باکتری بی‌هوازی می‌باشد. سرايت بيماری از طريق مدفوع صورت می‌گيرد. مبتلايان روز بروز ضعيف و لاغر می‌شوند اسهال از علايم بارز و عمومی می‌باشد، مدفوع آبکی و برنگ سفيد و پرهای ژوليده، بيحالی و خواب آلودگی از ديگر علايم بيماری محسوب می‌گردد.


سالمونلا پولوروم: تلفات بيشتر در هفته دوم و سوم پرورش مشاهده می‌شود. در سنين بالا علايم بالينی حاد محسوس نيست اما توليد تخم، ميزان باروری و هچ کاهش می‌بابد. انتقال بيماری از طريق تخم صورت می‌گيرد.

از ديگر بيماريهای باکتريايی بلدرچين می‌توان وبای مرغان ( پاستورلوزيس ) بوتوليسم، عفونت کيسه زرده را نام برد. در راس بيماريهای ويروسی کريزا، آنتريت ويروسی، بيماری طحال مرمری و آبله قرار دارد. کوکسيديوز از جمله بيماريهای تک‌ياخته در بلدرچين می‌باشد، اين بيماری در بلدرچين‌هايی که در کف سالن پرورش داده می‌شوند بيشتر ديده می‌شوند. در بيماری کوکسيدوز علايمی نظير بی اشتهايی، کز کردن و ژوليدگی پر و اسهال خونی قابل رويت است. در بيماری هيستومونيازيس نيز علايم بی اشتهايی و خردلی بودن رنگ مدفوع ديده می‌شود.

پيشگيری و کنترل :

بلدرچين در مقابل بيماری‌ها در مقايسه با ساير پرندگان زياد حساس نمی باشد. ولی احتياطات لازم از نظر کنترل و پيشگيری را بايستی مدنظر داشت. لذا رعايت موارد ذيل در پرورش بلدرچين مفيد می‌باشد:

  • مکان پرورش بايستی دور از حضور ساير پرندگان باشد.
  • تلفات بلافاصله جمع آوری و با رعايت اصول بهداشت و قرنطينه دفن و يا سوزانده شود.
  • کف سالن را بايد هميشه خشک نگه داشت.
  • آبخوری‌ها هر روز شستشو شوند.
  • بلدرچين‌های بيمار بايد از سالم جدا شوند.
  • تردد و ورود و خروج به داخل سالن پرورش با رعايت شرايط بهداشتی و تحت کنترل باشد.
  • از بستر سالم و بدون کپک و هر گونه آلودگی استفاده شود.
  • کليه وسايل و ملزومات مورد استفاده در سالن های پرورش قبل از استفاده شستشو و ضدعفونی شوند.
  • قبل از جوجه‌ريزی جديد سالن‌ها شستشو و ضدعفونی شوند.


تنظیمات دستگاه جوجه کشی منشور پارس

پرورش مرغ بومی

دوره جامع پرورش شترمرغ

دوره جامع پرورش بلدرچین

پکیج آموزشی اصول جوجه کشی