دفتر مرکزی فروش:

آدرس: شیراز- بلوار پیرنیا - مجتمع تجاری سلمان فارسی

تلفن دفتر مرکزی: 36474847-071

واحد فروش: 09170202152  و  09170202153 

واحد آموزش: 09170202154

واحد خدمات پس از فروش: 09170202153

تامین تخم نطفه دار

راه اندازی مزارع پرورش طیور

تلفن ها ی تماس

گارانتی و خدمات پس از فروش

اشتغال و کسب درآمد